E-rong Consultants: AI Technology Company
บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด และทีมงาน ร่วมกันเลี้ยงอาหารน้องๆ พร้อมบริจาคนม อาหาร สิ่งของต่างๆ ให้แก่น้องๆ บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก
5 มกราคม 2567

กลับสู่หน้าหลัก

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 คุณธิติมา มานิตพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด และทีมงาน ร่วมกันเลี้ยงอาหารน้องๆ พร้อมบริจาคนม อาหาร สิ่งของต่างๆ ให้แก่น้องๆ บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

baantantawan baantantawan

สังคหวัตถุ (ความหมายจาก Wikipedia) คือธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ วิธีทำให้คนรัก หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และทำให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไป ทำให้รถแล่นไปได้ตามที่ต้องการ

สังคหวัตถุมีสี่ประการ ประกอบไปด้วย
1. ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน (แบ่งปันไปมา)
2. ปิยวาจา การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน (พูดจาจับใจ)
3. อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป)
4. สมานัตตตา คือ การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย การทำตัวให้เข้ากันได้ เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ไม่เอาเปรียบ ร่วมเผชิญ และแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน ไม่ถือเราถือเขา รู้จักผูกมิตรกับผู้อื่น เช่น ในยามที่ตนตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทอดทิ้งยังช่วยเหลือ ย่อมเกิดความสุข และความสามัคคีในหมู่คณะ

baantantawan baantantawan baantantawan baantantawan baantantawan baantantawan

สามารถติดตามข่าวอัพเดตต่างๆ จากทางอี้หร้ง ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/erong.consultants/
Website: www.e-rong.co.th
Line ID : @e-rongconsultants

รูปภาพประกอบ

Asia_Cyber
× » « Asia_Cyber
Asia_Cyber
× » « Asia_Cyber
Asia_Cyber
× » « Asia_Cyber
Asia_Cyber
× » « Asia_Cyber
Asia_Cyber
× » « Asia_Cyber
Asia_Cyber
× » « Asia_Cyber
Asia_Cyber
× » « Asia_Cyber
Asia_Cyber
× » « Asia_Cyber
E-rong Consultants: AI Technology Company
Live Chat [ Hide ]